ញ៉េចញ៉ាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​កូន​ក្មេង​ឬ​កូន​សត្វ​ច្រើន​យំ​ឬ​ស្រែក ។