ញ៉េវញ៉ាវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សំឡេង​កូន​ឆ្មា​យំ ។