ញ៉ែ

ដោយWiktionary

( គុ. ) ដែល​តូច​ឆ្មារ​ហើយ​ស្អា​ផង (សំឡេង) : សំឡេង​ញ៉ែ ។