ញ័រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កម្រើក​ទទាក់, កម្រើក​រន្ថាន់ ។