ដកចន្ទន៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ច័ន ស. ( ន. ) (ផ្កា​ចន្ទន៍) ឈ្មោះ​ក្បាច់​មាន​សណ្ឋាន​មូល​ឆែក​ៗ : ក្បាច់​ដកចន្ទន៍ ។