ដកទង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពាក្យ​ទ្រគោះ​ប្រើ​ដោយ​ជេរ​ប្រមាទ​មើល​ងាយ​ទៅ​លើ​រូប​ស្ត្រី : មេ​ដកទង, មេ​ចោរ​ដកទង ។ ពាក្យ​នេះ​ក្លាយ​មក​ពី​ភាសា​សៀម​ថា ដ្ចកទ្ចង អ. ថ. ដកថង “ផ្កា​មាស” (ស្រី​ផ្កា​មាស) ។