ដកស្និត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំច្រេស