ដង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចូក​កោយ​យក​អ្វី​ៗ ពី​ក្នុង​ទឹក; ឬ​កោយ​យក​ទឹក : ដង​ត្រី, ដង​ទឹក ជាដើម ។

( ន. ) ដៃ​តំណ​គ្រឿង​ប្រដាប់​អ្វី​ៗ សម្រាប់​ចាប់​កាន់​មាន ដង​កាំបិត, ដង​ចប ជាដើម ។ បង្គោល, សសរ​វែង​ដែល​ដាំ​បញ្ឈរ​សម្រាប់​ចង​បង្ហូត​ទង់, គោម, ជាដើម ។

( ន. ) គ្រា, កាល : មួយ​ដង (ក្លាយ​មក​ជា​ម្ដង); ពីរ​ដង ។ ដង​ណោះ (ដង​នោះ) គឺ​គ្រា​នោះ, កាល​នោះ (ម. ព. នោះ ផង) ។