ដងក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អវយវៈដើមក ន.