ដងក្ដោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំកក់
  2. ភូមិនៃឃុំពង្រ