ដងផ្ដៀក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំដូង