ដងរុនលិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភូមិនៃឃុំបន្ទាយនាង។