ដង្កូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សត្វ​ល្អិត​ពួក​សត្វ​វារ, សត្វ​លូន ឥត​ជើង​ខ្លះ មាន​ជើង​ខ្លះ : ដង្កូវ​បាក់​ខ្នង, ដង្កូវ​ដឹក​ឧស ។ល។