ដង្កែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) Arachinides សត្វ​ល្អិត​ពួក​ចៃ តែង​ខាំ​មនុស្ស​សត្វ : សារិកា​កែវ​ក្របី​ទំ​លើ​ខ្នង​គោ​ចឹក​ដង្កែ​ស៊ី ។ សត្វល្អិតអារ៉ាគ្នីដ មានជើង៨។ វាជាបរាសិតជញ្ជក់ឈាមនៅលើស្បែកថនិកសត្វ។ ឧ. ដង្កែជញ្ជក់ឈាមគោនិងឆ្កែ។