ដង្កោក្រម៉ាង

ដោយWiktionary
  1. ភូមិនៃឃុំអំពិលប្រាំដើម