ដង្កោក្រម៉ាង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអំពិលប្រាំដើម