ដង្កោទាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ទួលតាឯក
  2. អតីតភូមិនៃឃុំទួលតាឯក