ដង្គន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ខ្សែ​ផ្ដៅ​វេញ​ទាំង​មូល សម្រាប់​ចង​រឹត​កូប​ឬ​រយាង, ញ៉ែង ព័ទ្ធ​តាម​ទ្រូង​ដំរី ។