ដង្គុំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ឬ គុ. ) ព្រៃ​ដែល​ស្រោង​ត្រសុំ​ត្រសាយ; ដែល​មើល​ទៅ​ឃើញ​ស្រោង​ត្រសុំ​ហាក់​ដូច​គេ​ចង​ផ្គុំ : ដង្គុំ​ព្រៃ, ព្រៃ​ដង្គុំ ។ ទង្គុំ