ដង្ហើម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ខ្យល់​ដែល​មនុស្ស ឬ​សត្វ​ដក​ចេញ​ចូល : មួយ​ដង្ហើម (មួយ​ខណៈ​តូច) ។