ដង​ក្ដារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) គ្រឿង​រចនា​គ្រឹហា មាន​សណ្ឋាន​ជា​តួ​ខ្លួន​នាគ ប្រើ​ដាក់​ភ្ជាប់​ពី​គល់​ជហ្វា​មក​ភ្ជាប់​នឹង​នាគ​សន្លឹក ជា​គ្រឿង​វិហារ​ឬ​ប្រាសាទ ។
  2. ឃុំនៃស្រុកស្ទឹងត្រង់
  3. ភូមិនៃឃុំក្រយា
  4. ភូមិនៃឃុំជ្រៃធំ