ដង​បង្ហួរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទង​សរសៃ​ធំ​ជា​បំពង់​បស្សាវៈ នៃ​មនុស្ស ឬ​សត្វ​ចតុប្បាទ​ពួក​ខ្លះ ។ ទង​បង្ហួរ