ដង​ស្ទឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) តួ​បណ្ដោយ​ស្ទឹង : ដើរ​តាម​ដង​ស្ទឹង​ស្ងាត់​ត្រឈឹង​ម្លប់​ត្រឈៃ​ស្រមៃ​នឹក...។