ដដុស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដុស​រឿយ​ៗ, កកិត​រឿយ​ៗ : ក្របី​ដដុស​បង្គោល​ក្នុង​ក្រោល ។