ដដែល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) តែ​បទ ១, តែ​ទី ១, ដូច​ដើម, ដូច​មុន; ដូច​ពាក្យ​ថា ធ្វើ​ដដែល​ៗ, នៅ​កន្លែង​ដដែល, និយាយ​ធម៌​ដដែល​ដូច​ពី​មុន ។ ដូចដែល