ដណ្ដប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) គ្រប​ខ្លួន​ដោយ​សំពត់ : ដណ្ដប់​សំពត់, ដណ្ដប់​ភួយ, ដណ្ដប់​ក្រមា ។ ដើរ​ឬ​បោល​បៀត​ខ្លួន​ប៉ះ​ទប់​នឹង​ទូក​រទេះ (គោ) : អា​មួយ​ខាង​ឆ្វេង ចេះ​តែ​ដណ្ដប់​ទូក​រទេះ ។