ដណ្ដើម

ពីWiktionary

( កិ. ) ជែង​យក, ប្រឹង​យក​ឈ្នះ : ដណ្ដើម​ដើរ​មុន, ដណ្ដើម​អីវ៉ាន់​គ្នា, ដណ្ដើម​ជជែក ។ល។