ដទៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សព្វ, ឯ​ទៀត, ក្រៅ​អំពី : អ្នក​ដទៃ, មនុស្ស​ដទៃ, ជន​ដទៃ, រឿង​ដទៃ ។ល។