ដនឡូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្រែគង្គ