ដន្លាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ក្លង​សម្រាប់​ដាក់​ក្រមួន​មាត់ : ដន្លាប់​ភ្លុក ។ ប្រដាប់ប្រើប្រាស់មួយប្រភេទមានរាងជាប្រអប់តូចៗ មានគម្រប មានសណ្ឋានមូលត្រមៀចធ្វើពីដីដុត ឈើ ភ្លុក ឬលោហៈ ប្រើសម្រាប់ដាក់ក្រមួន ម្សៅ ឬ គ្រឿងអលង្កាផ្សេងៗ។ ឧ. ក្រមួនមួយដន្លាប់។