ដប់

ពីWiktionary

( ប. សំ. ) ចំនួន ៥ ពីរ​ដង ឬ​ពីរ ៥ ដង (១០) ។ ដប់​នាក់​អន្សម​ខ្លោច (ព. ទ. បុ.) គ្នា​ច្រើន​ឥត​ប្រយោជន៍​ធ្វើ​ការ​មិន​ចម្រើន ។