ដលោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. បុ. ( ន. ) លោក​នេះ, ឥធលោក (ព. កា.) : ធម៌​នេះ​ដំបូន្មាន រួម​រក្សា​ប្រាណ​ ឲ្យ​បាន​ក្ដី​គាប់ ដលោក​បរលោក ហៅ​រស់​ពុំ​ស្លាប់ ធម៌​នេះ​ជា​ច្បាប់ ក្ដី​គាប់​បរិយាយ ។... (សាស្ត្រា​ច្បាប់ រាជនេតិ ជា​ព្រះ​និពន្ធ​នៃ​ព្រះ​រាជសម្ភារ) ។ ព. ផ្ទ. បរលោក ។