ដល់កំបោរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ពិបាកដល់កំបោរ