ដាក់ផ្កា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតាយ៉ែក