ដាច់ខាតនិយម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(លទ្ធិ, ទស្សនវិជ្ជា) អហង្កានិយម adsolutism, absolutisme ទ្រឹស្ដីទស្សនវិជ្ជាដែលយល់ថា សច្ចភាពនៃតម្លៃខាងសីលធម៌ ឬ តម្លៃខាងសោភ័ណ គឺដាច់ខាតនិងសកល ហើយមិនទាក់ទងនឹងភាពខុសគ្នារបស់បុគ្គលនិងរបស់សង្គមទេ។ វាជាទ្រឹស្ដីមួយដែលនិយាយថា តថភាពគឺមានតែមួយនិងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរ ឯការផ្លាស់ប្ដូរ និង ភាពប្លែកៗគ្នា គឺគ្រាន់តែជាដំណើរភាន់នៃគំនិតប៉ុណ្ណោះ។ ឧ. យោងតាមដាច់ខាតនិយម គោលការណ៍សីលធម៌មានតែមួយគត់និងមានលក្ខណៈសកល។