ដាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) ប៉ះ​ត្រូវ​ប្រផាត់ : ទឹក​ដាប​ផ្ទះ, ទឹក​ដាប​ពោះ​គោ ។ ព. ប្រ. ដាល​រាល​ដល់, ជាប់​ដល់ : ដំណើរ​នុ៎ះ​រក​កល​នឹង​ដាប​ដល់​ខ្ញុំ​ផង ។ ជ្រាប​ជោក : បែក​ញើស​ដាប ។ គុ. ដែល​ថម​ថយ​ណាស់, ដែល​ថយ​កម្លាំង​ណាស់ ជិត​នឹង​ដល់​សេចក្ដី​ស្លាប់ : ជំងឺ​ដាប ។ ដាបដុន (ម. ព. ដុន ១ គុ.) ។