ដារាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ដ៏រាប ( និ. ) រៀងរាប, ត្រឹម, កំណត់​ត្រឹម : ដរាប​ណា, ដរាប​ដល់​ថ្ងៃ​នេះ; ដរាប​ណា​ខ្ញុំ​នឹង​វិល​មក​ដល់​វិញ, ដរាប​នោះ​សឹម​យើង​នឹង​ទៅ​ជាមួយ​គ្នា; អ្នក​នៅ​ចាំ​ក្នុង​ទី​នេះ​ចុះ, ដរាប​ណា​តែ (ត្រាតែ) ខ្ញុំ​មក​ដល់​វិញ ។