ដាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) រាល​ខ្លាំង : ភ្លើង​ដាល ។
  2. ច្រឡោត, រើ ដោយ​ផ្អើល, ដោយ​ភ័យ : គោ​ដាល, ដំរី​ដាល ។
  3. នៅ​ក្ដៅ : ចំណី​នៅ​ដាល កុំ​អាល​ឲ្យ​ឆី គឺ​ចំណី​ដែល​កំពុង​ក្ដៅ​ខ្លាំង​កុំ​អាល​ស៊ី (សាស្ត្រា​ច្បាប់ រាជនេតិ) ។
  4. (គណនូបករណ៍វិទ្យា) dial, composer បង្កើតតំណភ្ជាប់កុំព្យូទ័រនឹងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍។
  5. ឧបករណ៍បញ្ចូលទិន្នន័យរបស់កុំព្យូទ័រដែលបង្កលក្ខណៈឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ វាជាប្រភេទមួយនៃឧបករណ៍ផ្ដល់តម្លៃស្កាលែ។
  6. ភូមិនៃឃុំញ៉ាង