ដាសស្គរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំភារីមានជ័យ
  2. ភូមិនៃឃុំបឹងសាលាខាងជើង