ដាស់ដែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សេចក្ដី​ខុស​ត្រូវ, ការ​រាក់​ជ្រៅ : វា​នៅ​ក្មេង​ណាស់ មិន​ទាន់​ដឹង​ដាស់ដែ​អ្វី​ទេ (ព. បុ.) ។