ដាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) កប់​ពូជ, កូន, ដើម, ទង ដំណាំ​ក្នុង​ធរណី​ដើម្បី​នឹង​ឲ្យ​ដុះ​លូត​លាស់ មាន​ផល​ប្រយោជន៍​ត​ទៅ : ដាំ​ពោត, ដាំ​ដំឡូង, ដាំ​ចេក, ដាំ​ម្លូ ។ ចម្អិន​បាយ, ចម្អិន​ទឹក : ដាំ​បាយ, ដាំ​ទឹក ។ កប់​បញ្ឈរ : ដាំ​សសរ, ដាំ​បង្គោល ។

  1. ខ្មៅ ខ្ចីសៀម