ដាំដែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( គុ. ) ព័ណ៌, សម្បុរ​ខ្មៅ​លាយ​ក្រហម : សម្បុរ​ដាំដែង ។