ដាំទីង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ដាំ​ដូង, ចាក់​ទីង) ។