ដិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) កាន់​ជាប់​ដោយ​ជ្រលក់ ឬ​ដោយ​លាប​ជាដើម : ល័ក្ដ​នេះ​ជ្រលក់​មិន​សូវ​ដិត​ទេ ។

( កិ. ) ជាប់​តាម, ប្រកិត​តាម ។ ដិត​ដោយ ឬ ដិត​ដោយ​យំ​ដោយ ជាប់, ប្រកិត​តាម ដោយ​ត្រូវ​ចិត្ត ត្រូវ​គំនិត ឬ​ផ្ដេកផ្ដិត​ចិត្ត​គំនិត​ទទួល​ជឿ​ស្ដាប់​ប្រព្រឹត្ត​តាម​ពេញ​ទី ។