ដិតក្រាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គណនូបករណ៍វិទ្យា) bold, gras ដែលដិតច្បាស់ក្រាស់លើសពីធម្មតា។