ដីកាកោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) summon, citation លិខិតបង្គាប់របស់តុលាការ ដែលតម្រូវឱ្យបុគ្គលណាមួយ ត្រូវតែមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់។