ដីកាសម្រេច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) ruling, ordonnance ការសម្រេចសេចក្ដីដែលតុលាការ ឬ ចៅក្រមអាចធ្វើដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់តាមការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ហើយមិនមែនជាសាលក្រមទេ។