ដីវិទ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ធរណីវិទ្យា, ប្រឹថពីវិទ្យា pedology, pédologie វិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាពី ប្រវត្តិ កំណកំណើត ការវិវត្ត លក្ខណៈរូប-គីមី លក្ខណៈជីវសាស្ត្រ និង ចំណែកថ្នាក់ដី។