ដីឥដ្ឋ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកៀនស្វាយ