ដីឥដ្ឋកោះផុស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំដីឥដ្ឋ