ដឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) នាំ​យក​ទៅ​មក​ដោយ​គ្រឿង​ផ្ទុក​មាន​រទេះ ទូក ជាដើម : ដឹក​ឈើ, ដឹក​ឧស, ដឹក​ស្រូវ ។ នាំ​បណ្ដើរ​ដោយ​កាន់​ខ្សែ : ដឹក​គោ, ដឹក​សេះ ។ កាន់​ខ្សែ​ទាញ​អូស​ទាំង ២ ខាង : ដឹក​គន (ម. ព. គន) ។ គូស​អូស​ឲ្យ​ដិត​ជា​ស្នាម​គំនូស : ដឹក​បន្ទាត់ ។

( ន. ) ចំនួន, ទម្ងន់ ដែល​ល្មម​ដឹក​នាំ​យក​ទៅ​មក​បាន : ស្រូវ ១ ដឹក, ពោត ២ ដឹក ។ ចំណុះ២០ថាំង ដែលដឹកបានដោយរទេះគោឬក្របី។